modningsøyeblikket

Menneskets natur

leve med integritet

å være seg selv

Menneskenaturen

Modningsøyeblikket – fødselstidspunktet


Human Design har som utgangspunkt at vi er født i tid og rom, at vi er preget av energier som et uttrykk for Allnaturen 1). Et liv oppstår når det skal. Livet begynner med ideen om meg, hvor sædcellen og eggcellen inngår som en iboende nødvendighet for ideens utlevelse i materien.


Fødselstidspunktet er øyeblikket der samspillet mellom genstruktur (kropp/materie) og psyken (personlighet/bevissthet) er ferdig utviklet. Der blir genstrukturen fiksert og vår reise begynner. Genstrukturen styrer utviklingen av det nye livet gjennom en utveksling med universets minste partikler, nøytrinoene 2).


I Human Design omtales genstrukturen som design 3) og psyken som personlighet 4).


I de første 6 månedene av graviditeten er det bare designet som er operativt. Tre måneder før fødselen (nøyaktig 88° i Zodiaken 5) før fødselsøyeblikket) har designet, materie-siden av Allnaturen, nådd et vibrasjonsnivå som kan tiltrekke seg og leve i sameksistens med personlighetens vibrasjonsnivå. Personligheten har en høyere vibrasjon enn materien, og designet må være tilstrekkelig utviklet for å kunne inngå i et samspill med personlighetens vibrasjoner. Designet svarer til menneskets personlige ubevisste side og personligheten til den bevisste siden. 


Modningsøyeblikket er det øyeblikket da alt er rede. Det er tidspunktet da det unike du ble født. 

Det øyeblikket kommer aldri tilbake for naturen har ikke behov av å gjenta seg selv. 

Allnaturen består av materie og bevissthet. Naturen låner oss kropp/design og bevissthet låner oss personlig bevissthet, og dette samspillet oppstår som et unikt uttrykk i et mangfold av uttrykk. 


Fødselstidspunktet er det tidspunktet da det nye individet forlater morens kropp, når morens kropp skiller ut det som er rede. Da fødes vi fra naturens hånd og inn i vår familie. Vi kan si at alt fødes ut av et sort hull, enten det er det sorte hull i verdensrommet,  galaksen, atomet eller mennesket.


All natur fungerer etter samme prinsipp: Frøet spirer når de nødvendige omstendighetene er tilstede. Livssyklusen folder seg ut fra frø til blad til blomst til frukt og så til frø igjen. Frøet spirer når naturen er rede. Formen kommer til overflaten, for deretter å leve seg ut til det faktisk har blitt sitt uttrykk. Alt har i seg en trang til å uttrykke sitt eget vesen, oppfylle seg selv. For menneskene er det å leve sitt ‘human design’, sin menneskenatur. I taoismen kalles dette å oppfylle sitt mandat, følge himmelens vilje.







Henvisninger


1)  Allnaturen: Det styrende prinsipp. Livet. Det du ikke kan si noe om.

2)  Nøytrino: De minste partikler vitenskapen nå kjenner til. Nøytrinoer produseres i stjernene. Disse små partiklene gir og mottar energi som vi tolker som informasjon. De bestøver, preger og henter informasjon fra alt som er, alt de farer gjennom. De endrer karakter og er i en konstant bevegelse og utveksling på sin evige vandring gjennom rommet, også i møte med og gjennom oss. På samme måte som strømmen av nøytrinoer gjennomtrenger moren og hennes design, gjennomtrenger de også fosterets design.

3)  Design: Begrepet design brukes om det styrende prinsippet som ligger til grunn for utviklingen

av kroppen. Det er ’frøets arbeidstegning’ og representerer vår genetiske arv, det som søkes bevisstgjort i løpet av et liv. Designet er bestemt av fødselstidspunktet. Design Sol ligger alltid 88 grader før personlig Sol i Zodiaken, dyrekretsen. 

4)  Personlighet: Personlighet i Human Design bestemmes av Solens plassering i Zodiaken på

fødselstidspunktet. Solen, månen, måneknutene og planetenes posisjoner bestemmer hvilke

egenskaper som aktiveres og hvilke psykiske temaer vi kan ha et bevisst forhold til.

5)  Zodiaken: Dyrekretsen består av 12 stjernebilder: Væren, Tyren, Tvillingene, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen & Fiskene.